Expertise

Binnen de zorgsector zijn diverse partijen actief met elk hun eigen belangen; de patiënt, de cliënt, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Allen hebben te maken met de complexe wetgeving in de zorg. Dat vraagt om de juiste expertise. Nomika juridisch advies is onder meer actief in de volgende expertisegebieden: 

 

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (aankomend Wet zorg en dwang)

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Verbintenissenrecht

Rechtspersonenrecht

Governancecode Zorg 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

IT- en IE-recht

Wet langdurige zorg

Zorgverzekeringswet

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet marktordening gezondheidszorg

Mededingingswet

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg