Disclaimer website Nomika juridisch advies – www.nomika.nl

Deze website is bedoeld om algemene informatie te verschaffen over de Nomika-app. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website wordt de grootste zorgvuldigheid in acht genomen. Desondanks is het evenwel niet geheel uitgesloten dat de informatie onjuistheden en/of onvolkomenheden bevat. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Nomika kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste en/of onvolkomen informatie. Dit geldt onder meer ter zake van de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, ter zake van oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of e-mail wordt gezonden of aan u wordt gezonden en ter zake van defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website.

Nomika behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website geboden informatie. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nomika, respectievelijk de rechthebbende, over te nemen, te vermenigvuldigen of openbaar te maken.

 

Disclaimer e-mail Nomika – danielle.kikken@nomika.nl

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Gebruik van de informatie zonder toestemming van de afzender of geadresseerde, is onrechtmatig.