Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nomika juridisch advies

 

Artikel 1             Toepasselijkheid

 1. Nomika juridisch advies is een eenmanszaak van mr. Danielle Kikken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg) opdrachten van opdrachtgevers van Nomika juridisch advies.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op opdrachten waarvoor Nomika juridisch advies voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 4. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2             Opdracht

 1. Een opdracht komt pas tot stand nadat deze door Nomika juridisch advies is aanvaard. De werking van de artikelen 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 2. Elk der partijen is gerechtigd de opdracht door schriftelijke opzegging tussentijds te beëindigen. Nomika juridisch advies behoudt in geval van tussentijdse beëindiging aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of informatie waarvan Nomika juridisch advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig aan Nomika juridisch advies verstrekt worden.
 4. Indien door Nomika juridisch advies, of door Nomika juridisch advies ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Bij het inschakelen van derden wordt door Nomika jurdisch advies zorgvuldigheid betracht en geschiedt indien nodig in overleg met de opdrachtgever.

 

Artikel 3             Betaling

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Nomika juridisch advies aan te geven wijze.
 2. Nomika juridisch advies kan haar facturen per post of per e-mail versturen.
 3. Nomika juridisch advies kan een betaling in termijnen verlangen indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan één maand. Bij de termijnbetaling dient opdrachtgever de in lid 1 bedoelde betalingstermijn in acht te nemen.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Indien de opdrachtgever in verzuim verkeerd is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 5. Bij niet tijdige betaling komen de als gevolg daarvan gemaakte buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever.

 

 Artikel  4            Aansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerdert met het eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak. Nomika juridisch advies is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van ingeschakelde derden.

 

Artikel 5             Intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt Nomika juridisch advies de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom, op werken die in het kader van de opdracht tot stand zijn gekomen. Deze werken mogen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nomika juridisch advies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of anderszins ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel  6            Toepasselijk recht

Op iedere opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht bij de bevoegde rechter.